Business Development

In & out-licensing Partnership

 • Identificació del laboratori comercialitzador
 • Discussió comercial i contractual
 • Gestió de projectes de llançament
 • Suport regulatori

Farmacovigilància

 • Responsable de farmacovigilància (QPPV)
 • Elaboració i presentació d’informes periòdics
 • Gestió de reaccions adverses
 • Gestió de la base de dades de reaccions adverses
 • Notificació de reaccions adverses
 • Cerca de literatura internacional

Serveis regulatoris

 • Disseny d’estratègia regulatòria
 • Inspecció de producte acabat i principi actiu
 • Auditories de dossier
 • Registre de dossier
 • Manteniment d’autoritzacions de comercialització
 • Test de llegibilitat